Estudi de sol i ombres

Anàlisi de l’impacte de la radiació solar als diferents tancaments, la pell de l’edifici i el seu comportament respecte el control solar de guanys i pèrdues energètiques.

A la nostra latitud, tant a l’hivern com a l’estiu, les orientacions més favorables son les properes a sud, mentre que les façanes nord són fredes a l’hivern però fresques a l’estiu i les est/oest, i sobretot la coberta, molt càlides a l’estiu.
En funció del càlcul de les ombres pròpies i llançades de l’edifici i dels edificis circumdants es determina la necessitat de control lumínic i d’enlluernament en els paraments així com les necessitats d’aïllament.
L’estudi de la llum solar i ombres sobre les façanes ajuda a triar les millors estratègies de proteccions solars, a mes a més, la diferent forma, disposició i grandària dels forats en funció de l’orientació que faran variar la quantitat i la qualitat de la llum disponible als interiors.
Aquest estudi et permet visualitzar qualsevol dia de l’any en qualsevol moment del dia.
Vols saber com incidirà el sol en el teu habitatge?