Cèdula habitabilitat


Oferim la tramitació de Cèdules d’habitabilitat de segona ocupació
s’anomena de segona ocupació si es refereix a habitatges usats o preexistents i és necessària per  a transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d’ús així com donar-se d’alta dels serveis d’aigua, electricitat, gas i telecomunicacions.

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a ser destinat a residència de persones.

Les dades que consten a la cèdula són:

  • L’adreça i ubicació de l’habitatge
  • La superfície útil de l’habitatge i el nombre d’habitacions
  • Les estances i els espais que componen l’habitatge
  • El llindar màxim d’ocupació
  • La identificació i titulació de la persona tècnica que facilita el certificat l’habitabilitat

A la cèdula no figura el nom de la persona propietària. Es tracta d’un document que acredita les condicions objectives d’habitabilitat d’un habitatge, amb independència del seus titulars o ocupants.

A partir de l’1 de gener de 2004 tots els habitatges han de disposar de la corresponent cèdula vigent. Les cèdules emeses

abans de l’any 2004 caducaven als 10 anys

posteriorment tenen una vigència de 15 anys.

Per tal de realitzar els certificats, serà necessari visitar l’habitatge i disposar d’una fotocòpia de l’escriptura. En edificis anteriors al 1984, si fos necessària altre documentació addicional, es concretarà abans del dia de la visita.

habitabilitat_141_2012

Enllaç a la normativa aplicable