Cèdula habitabilitat

Oferim la tramitació de Cèdules d’habitabilitat de segona ocupació
s’anomena de segona ocupació si es refereix a habitatges usats o preexistents i és necessària per  a transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d’ús així com donar-se d’alta dels serveis d’aigua, electricitat, gas i telecomunicacions.

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a ser destinat a residència de persones.

Les dades que consten a la cèdula són:

  • L’adreça i ubicació de l’habitatge
  • La superfície útil de l’habitatge i el nombre d’habitacions
  • Les estances i els espais que componen l’habitatge
  • El llindar màxim d’ocupació
  • La identificació i titulació de la persona tècnica que facilita el certificat l’habitabilitat

A la cèdula no figura el nom de la persona propietària. Es tracta d’un document que acredita les condicions objectives d’habitabilitat d’un habitatge, amb independència del seus titulars o ocupants.

A partir de l’1 de gener de 2004 tots els habitatges han de disposar de la corresponent cèdula vigent. Les cèdules emeses abans de l’any 2004 caduquen als 10 anys; les emeses posteriorment tenen una vigència de 15 anys.

Per tal de realitzar els certificats, serà necessari visitar l’habitatge i disposar d’una fotocòpia de l’escriptura.
En edificis anteriors al 1984, si fos necessària altre documentació addicional, es concretarà abans del dia de la visita.

habitabilitat_141_2012

Enllaç a la normativa aplicable