ITE – Inspecció Tècnica d’Edificis


Inspecció tècnica (ITE) i el seu informe (IITE)
La inspecció tècnica dels edificis, és un sistema de control periòdic de l’estat dels edificis d’habitatges per tal de verificar el deure que tenen els propietaris de conservar, mantenir i rehabilitar els seus edificis d’habitatges. L’informe és previ a l’obtenció del Certificat d’Aptitud de l’Edifici, expedit per l’Administració.

 • Serveix per:
  • L’ITE dóna lloc a un informe que descriu l’estat actual de l’edifici, les deficiències detectades i termini per esmenar-les i la qualificació de l’estat general de l’edifici.
   No té per objecte detectar possibles vicis ocults ni preveure causes sobrevingudes, tot i que se’n pot extreure la conveniència d’una diagnosi més acurada. La inspecció és visual i es fa sobre aquells elements accessibles de l’edifici.
  • L’IITE També conté les propostes que s’aconsellen tècnicament per a la millora de la sostenibilitat, l’ecoeficiència, la funcionalitat i les condicions d’accessibilitat de l’edifici.
 • I va dirigit a:
  • A edificis unifamiliars o plurifamiliars, on existeixi l’ús d’habitatge, encara que continguin altres usos diferents del residencial.
  • exempció unifamiliars en què la seva edificació principal estigui separada 1,5m o més de la via pública, de zones d’ús públic i de les finques adjacents.
 • Obligatorietat:
  • Tots els edificis d’habitatges s’han de sotmetre a inspecció tècnica abans dels 45 anys d’antiguitat
  • Vulguin acollir-se a ajuts públics per a la seva rehabilitació o algun dels seus habitatges.
  • Ho determinin els programes o ordenances locals.
 • Exempcions:
  • Edificis plurifamiliars
Entre 1951 i 1960: fins al 31.12.2015
Entre 1961 i 1971: fins al 31.12.2016
A partir de 1971: L’any que compleixi 45 anys d’antiguitat
  • Edificis unifamiliars: si tenen la cèdula d’habitabilitat en vigencia, no tenen obligació fins a la seva caducitat
Anteriors a 1900: fins al 31.12.2016
Entre 1901 i 1930: fins al 31.12.2017
               Entre 1931 i 1950: fins al 31.12.2018
               Entre 1951 i 1960: fins al 31.12.2015
               Entre 1961 i 1975: Fins al 31.12.2020
A partir de 1975: L’any que compleixi 45 anys d’antiguitat

casatest_iite

 

Inspecció completa de l’edifici (façanes, cobertes, patis, locals, pisos, instal·lacions, escales i espais comuns), amb lliurament d’informe tècnic.

Decret 67/2015 , de 5 de maig, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d’habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l’edifici.

El nou decret estableix l’obligació de lliurar als compradors el certificat d’aptitud en el cas que l’edifici hagi de passar la inspecció tècnica. A més, la Llei considera com a infracció greu el fet de no disposar de l’informe tècnic quan aquest sigui exigible.

Llibre del edifici i Manual de l’habitatge
La Llei defineix el llibre de l’edifici com l’instrument d’informació de la vida de l’edifici que incorpora les característiques tècniques de les instal·lacions, dels serveis comuns, les qualitats i garanties, a més de les instruccions necessàries per a la conservació i el manteniment, i també les actuacions de rehabilitació o millora que cal tenir en compte per adaptar l’edifici i els habitatges a la normativa.

Objectiu del Decret
Fomentar la cultura del manteniment dels edificis d’habitatges i facilitar el coneixement de l’estat en què es troben, per tal que les persones propietàries i, en el seu cas, les comunitats de propietaris, puguin programar les actuacions i acordar l’aportació dels fons necessaris que cal adoptar, a curt i mitjà termini, per a la rehabilitació, la conservació i l’adequació dels habitatges als requeriments tècnics que regula la normativa vigent.
anterior decretLlei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge;